EFPIA atklātības kodekss

EFPIA ir Eiropas Farmācijas industriju un asociāciju federācijas Prakses kodekss, kuru EFPIA Valde pieņēma 2019. gada 22. martā un EFPIA Ģenerālā asambleja apstiprināja 2019. gada 27. jūnijā un kurš attiecas uz Zāļu Reklamēšanu veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un sadarbību ar VAS, veselības aprūpes organizācijām (VAO) un pacientu orgnizācijām (PO). Šis kodekss attiecas uz jebkādu saziņu un sadarbību (gan tradicionālu, gan digitālu).

EFPIA atbalsta farmācijas uzņēmumu savstarpējo konkurenci. EFPIA Kodekss nav domāts, lai ierobežotu Zāļu Reklāmu VAS vai sadarbību ar VAS, VAO un PO tādā veidā, kas varētu kaitēt godīgai konkurencei. EFPIA kodeksa mērķis ir panākt, lai farmācijas uzņēmumi, veidojot Reklāmu un sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm, rīkotos godprātīgi, izvairītos no maldinošas prakses un iespējamiem interešu konfliktiem ar iesaistītajām pusēm un ievērotu piemērojamos normatīvos aktus.

Informācija par Saņēmējiem sniegto Finansiālo un nefinansiālo atbalstu par Pārskata periodu visiem Dalībuzņēmumiem ir jāpublisko sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā Pārskata perioda beigām (kā arī jāiesniedz Veselības inspekcijā katru gadu, vēlākais, līdz 30. maijam) un publiskotajai informācijai ir jāpaliek publiski pieejamai vismaz trīs gadus pēc pirmreizējās publiskošanas.

Berlin-Chemie/Menarini Latvia informācija par veikto finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes speciālistiem, veselības aprūpes organizācijām un pacientu organizācijām ir pieejama kopējā farmācijas uzņēmumu atskaitē Veselības Inspekcijas  vietnē: https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-2

Turpmāki temati