Ilgtspēja un sociālā atbildība

Ilgtspējīgas attīstības īstenošana

Mēs vēlamies sniegt ieguldījumu veselības aprūpē visā pasaulē, izstrādājot un ražojot inovatīvus medicīniskos produktus. Kā farmaceitisko preparātu ražotājs uzņemamies īpašu atbildību par saviem produktiem. Lai novērstu riskus pacientiem, mūsu produkti tiek nepārtraukti uzraudzīti un testēti, lai pārliecinātos par to izcilo kvalitāti. Tas ietver arī mūsu modernos ražošanas apstākļus. Uzskatām par savu pienākumu īstenot ilgtspējīgu un tālredzīgu attīstību, un tādēļ rīkojamies ekonomiski un sociāli atbildīgi, saudzējot apkārtējo vidi.

Atbildība par vidi

Medicīnisko produktu ražošanā nopietni uztveram savu atbildību taupīt resursus un samazināt ietekmi uz vidi un tiecamies nepārtraukti uzlabot savu veiktspēju vides aizsardzības un enerģijas taupīšanas jomā, cik vien tas ir saimnieciski īstenojami.

Izmantojam dažādas iespējas, piemēram, taupot enerģiju, lai tādējādi palīdzētu aizsargāt klimatu. Vienlaikus tiecamies nepārtraukti uzlabot izejmateriālu un iepakojuma materiālu efektīvu izmantošanu ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem.

Atbildība par darbiniekiem

Uzskatām, ka darba drošība ir pārvaldības pamatprincips un atbildība. Tādēļ uzņēmumā nodrošinām apstākļus, lai darbinieki varētu savus darba pienākumus pildīt drošā vidē bez starpgadījumiem. Apdraudējums un risks tiek sistemātiski novērsts vai minimizēts.

Ar strukturāliem pasākumiem, tehnisko aprīkojumu, darbinieku sākotnējo un turpmāko apmācību, kā arī ciešā sadarbībā ar varas iestādēm nodrošinām mūsu darbinieku un partneru drošību.

Turpmāki temati